by Kajorn Bhirakit
Thursday February 11th 2016

ก่อนทำงานที่ InDesign ต้นฉบับมาดีหรือยัง

หลายๆ ครั้ง ที่นักออกแบบจัดวาง Layout ต้องมาเสียเวลากับการจัดการกับข้อความต้นฉบับ ที่พิมพ์มาไม่ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนมาตรฐานในการพิมพ์ ทำให้ต้องมาเสียเวลาในการจัดวางในโปรแกรม Adobe InDesign

ดังนั้น เพื่อให้เห็ความสำคัญของการเตรียมต้นฉบับที่ดี จะทำให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปราบรื่นขึ้น ผมจึงขอวิงวอนมายังผู้ทำงานด้านนี้ กรุณาใส่ใจกับต้นฉบับด้วย

วิดีโอนี้น่าจะทำให้ท่านคิดถึงความสำคัญในการเตรียมต้นฉบับที่ดี ขึ้นมาบ้าง