by Kajorn Bhirakit
Thursday April 24th 2014

InDesign CC for Designer Training #2

BannerID_training

Adobe InDesign CC เป็นโปรแกรมที่สำคัญของนักออกแบบ เพราะสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ และงานในระบบ Digital Publishing นอกจากนี้การเปลี่ยนมาใช้ระบบ Creative Cloud ซึ่งมีการปรับปรุงความสามารถใหม่ออกมาทุกเดือน ทำให้นักออกแบบต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้น  ตลอดจนการเรียนรู้แนวคิดตลอดจนถึงกระบวนการทำงานได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่นๆด้วย  ในอดีตที่ผ่านมานักออกแบบมักคิดว่าการที่มีโปรแกรมใหม่ออกมาเป็นเพียงแค่การมีความสามารถใหม่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากการที่มีความสามารถใหม่แล้ว ระบบการทำงานและวิธีคิดต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสามารถใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักออกแบบควรจะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ จากผู้สอนที่มีส่วนร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์และร่วมทดสอบซอฟท์แวร์ที่เป็นคนไทยเพียงคนเดียว

วันเวลาและสถานที่
วันเสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม  2557
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ห้อง วีไอพี โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามหัวลำโพง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
• ต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของตัวเองเป็นอย่างดี
• มีเครื่องโน๊ตบุคและสามารถติดตั้ง Adobe InDesign CC เพื่อมาใช้ในการเรียนได้ (หากไม่มีให้ใช้ Trial 30 วัน)
• ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพในด้านงานออกแบบ หรือใช้ Adobe InDesign เพื่อหารายได้

หัวข้อการฝึกอบรม
• เรียนรู้และทำความเข้าใจในโครงสร้างของโปรแกรม Adobe InDesign
• ทำความเข้าใจในเครื่องมือที่เกี่ยวกับการทำงาน Typography
• เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนในการสร้างงานด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
• วิธีการใช้งาน InDesign ให้ง่ายในการแก้ไข และเป็นระบบ และเคล็ดลับการใช้งาน
• การเตรียมไฟล์งาน InDesign CC เพื่อทำการ Output สำหรับงานพิมพ์ และ ePub

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากการอบรมครั้งนี้
• สามารถสร้างระบบการทำงานได้อย่างถูกต้อง
• สามารถเข้าใจเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
• เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็น และการแก้ปัญหาการทำงาน

ค่าลงทะเบียน 6000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี

นายขจร พีรกิจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 091-2-12898-0
ธนาคารทหารไทย จำกัด TMB

ลงทะเบียนที่นี่

Illustrator for Graphic Designer Training

BannerCC_training

หลักสูตร 7 ชั่วโมงในการเรียน Illustrator ที่ผมจะเปิดสอนนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ของปีนี้ ผมจะสอนในเรื่องแนวคิด และกระบวนการการใช้งานของเครื่องมือ ไม่ได้สอนทักษะการใช้เครื่องมือเพราะไม่มีเวลาพอที่จะมาสอน และไม่มีเวลาที่จะฝึกสำหรับคนเรียน ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนคือ เราจะใช้เครื่องมือ Illustrator อย่างไร เมื่อไร และกระบวนการทำงาน การ Output เป็นอย่างไร

วันเวลาและสถานที่

วันอาทิตย์ ที่ 23  มีนาคม 2557
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ห้อง วีไอพี โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามหัวลำโพง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 • ต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของตัวเองเป็นอย่างดี
 • มีเครื่องโน๊ตบุคและสามารถติดตั้ง Adobe Illustrator CC เพื่อมาใช้ในการเรียนได้ (หากไม่มีให้ใช้ Trial 30 วัน)
 • ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพในด้านงานออกแบบ หรือใช้ Adobe Illustrator CC  เพื่อหารายได้

เนื้อหาในการอบรม

 1. ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดการสี ในโปรแกรม Adobe Illustrator
 2. เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้นักออกแบบสามารถประหยัดเวลาในการทำงาน
 3. เข้าใจในกระบวนการและวิธีการการใช้งาน Adobe Illustrator CC ด้วยการทำงานร่วมกับภาพและข้อความจนนำไปทำการ Output ในระบบการพิมพ์ต่างๆ
 4. เรียนรู้ TIPS และเทคนิค พร้อมการแก้ปัญหาต่างๆ ของ Adobe Illustrator CC

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากการอบรมครั้งนี้

 • สามารถสร้างระบบการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
 • เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็น และการแก้ปัญหาการทำงาน

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี

นายขจร พีรกิจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 091-2-12898-0
ธนาคารทหารไทย จำกัด (TMB)

ลงทะเบียนที่นี่ https://adobeformscentral.com/?f=WGtmrEZB6IYPg5WJcQWqjA

InDesign CC for ePub & DPS Training

EPUB&DPS

ในการทำงานกับโปรแกรม Adobe InDesign ในปัจจุบัน เราทราบกันว่าแนวโน้มในการสร้างงานจาก InDesign จะถูกนำไปทำงานในระบบ Digital Publishing มากขึ้น และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ก็ได้ทำการปรับปรุงวิธีการใช้งานเพื่อให้สามารถสร้างงาน ePub หรือ Interactive Document ได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นหลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำวิธีคิด และกระบวนการสร้างงาน ePub และ DPS มาให้นักออกแบบสามารถทำงานและสร้างสรรค์งานได้โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์ในการทำงานได้ ซึ่งเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือต้องการให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในระบบ Digital Publishing ได้ตั้งแต่การคิดการวางแผน กระบวนการทำงาน จนถึงการสร้างงานออกมาเป็นผลงาน

วันเวลาและสถานที่

วันเสาร์ที่ 22 – อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ห้อง วีไอพี โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามหัวลำโพง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 • ต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของตัวเองเป็นอย่างดี
 • เคยมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Adobe InDesign มาบ้างแล้ว
 • มีเครื่องโน๊ตบุคและสามารถติดตั้ง Adobe InDesign CC เพื่อมาใช้ในการเรียนได้ (หากไม่มีให้ใช้ Trial 30 วัน)
 • ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพในด้านงานออกแบบ หรือใช้ Adobe InDesign เพื่อหารายได้
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ทำความเข้าใจในกระบวนการ Digital Publishing
 • สร้างงาน ePub และ eBook ด้วย InDesign
 • สร้างงาน Interactive Document ดัวย DPS
 • วิธีการใช้งาน InDesign ให้ง่ายในการแก้ไข และเป็นระบบ และเคล็ดลับการใช้งาน
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากการอบรมครั้งนี้
 • สามารถสร้างระบบการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
 • เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็น และการแก้ปัญหาการทำงาน

ค่าลงทะเบียน 6000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี

นายขจร พีรกิจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 091-2-12898-0
ธนาคารทหารไทย จำกัด TMB

Photoshop CC, Illustrator CC และ InDesign CC อัพเดท

AISPLASH

วันที่ 15 มกราคม 2557 Adobe ได้ทำการอัพเดทโปรแกรมใน Creative Cloud และเป็นโปรแกรมในส่วนของนักออกแบบเช่น Photoshop CC (v.14.2), Illustrator CC (v.17.1) และ InDesign CC (v. 9.2) ที่โดยรวมแล้ว Adobe ได้เน้นไปในเรื่องการทำงานร่วมกับ Typekit ที่มีFonts ภาษาอังกฤษให้เลือกมากมายคิดเป็นมูลค่าถ้าซื้อติดตั้งใช้เองก็ราวๆ 36,000 เหรียญ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เรายังไม่มี Fonts ภาษาไทยให้ใช้ ซึ่งผมเองก็ได้พยายามติดตามและผลักดันอยู่

ความสามารถเบื้องต้นทั้ง 3 โปรแกรมนั้น ผมได้อธิบายเป็นวิดีโอให้ดูว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ส่วนที่สำคัญของ Adobe InDesign CC ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ การทำงาน ePub 3.0 ทาง Bangkok InDesign User Group  จะจัดงาน Meeting ครั้งแรกของปีนี้ในเรื่องราวเหล่านี้โดยตรง สรุปโดยย่อของความสามารถใหม่แยกเป็นโปรแกรมดังนี้ Photoshop CC (V.14.2)

 • Perspective Wrap ( Edit > Perspective Wrap ) ช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของภาพไปในระนาบของ Perspective ที่เราสร้างขึ้นได้
 • Smart Objects สามารถสร้างเป็น Link ไฟล์ได้
 • ปรับปรุงคำสั่ง Edit > Fill >Pattern>Scripted Patterns
 • สั่งงานออกพิมพ์เครื่องพิมพ์ 3D ได้โดยตรงจากโปรแกรม Photoshop CC

3dPrint

Illustrator  CC (V.17.1)

 • Live Corners ช่วยให้ปรับมุมของรูปร่างกราฟิคได้ง่ายและสะดวก และเครื่องมือสำหรับรวบรวมคำสั่ง New Tool Panel
 • ปรับปรุงเครื่องมือ Pencil Tool  พร้อมคำสั่ง Free Transform tools
 • ปรับปรุงเครื่องมือ Perspective Grid
 • สามารถ Export SVG Code ที่รองรับการทำงานเว็บแบบ Responsive

Screen Shot 2014-01-15 at 7.14.39 PM   InDesign  CC (V.9.2)

 • รองรับการทำงาน ePub 3.0 ที่สามารถสร้างงาน Interactive eBook ได้แบบง่ายๆ
 • ปรับปรุงการทำงานของ Hyperlink เพื่อให้สามารถทำงานสร้าง ePub, PDF และ iPad apps
 • ความสามารถ Pop-up footnotes สำหรับงาน ePub
 • ทำงานกับ Typekit Desktop font อัตโนมัติ ด้วยการค้นหา Fonts เมื่อไม่ได้มี Fonts ในเครื่อง

Screen Shot 2014-01-15 at 7.31.13 PM

สามารถดูที่ผมแนะนำเบื้องต้นได้จากวิดีโอที่ผมได้ทำการแนะนำครับ

Illustrator CC & InDesign CC Update January 2014 from Kajorn Bhirakit on Vimeo. Photoshop CC Update on January 2014 from Kajorn Bhirakit on Vimeo.

วิธีการใช้งาน Adobe Connect ในการเรียนออนไลน์

Adobe Connect ThaiAUGClassroom from Kajorn Bhirakit on Vimeo.

ผมได้ประกาศให้สมาชิกรับทราบว่า ผมจะมีการเปิดสอนออนไลน์การใช้งานพื้นฐานฟรี ให้กับทุกคน โดยผ่านระบบ Adobe Connect โดยจะจัดออนไลน์ทุกวันจันทร์ (ยกเว้นมีภารกิจ) ส่วนเรื่องเวลาจะใช้ประมาณ 2 ชั่วแล้สแต่สะดวก คือเช้า หรือกลางคืน โดยปกติผมจะพยายามให้เป็นเวลาเช้าช่วง 9.00-12.00 น.
ผมจะมีการเปิดระบบออนไลน์ 2 รายการ คือ วันเสาร์จะเป็นรายการ TechSaturday และวันจันทร์จะเป็น ThaiAUG4Classroom

ท่านที่มี SmartPhone หรือ Tablet สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไปดาวน์โหลด App ของ Adobe ที่ชื่อ Adobe Connect มาใช้ครับ
ลองดูวิดีโอแนะนำของผมก่อนครับ

หลักสูตรอบรม Adobe InDesign CC

ID

Adobe InDesign CC เป็นโปรแกรมที่สำคัญของนักออกแบบ เพราะสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ และงานในระบบ Digital Publishing นอกจากนี้การเปลี่ยนมาใช้ระบบ Creative Cloud ซึ่งมีการปรับปรุงความสามารถใหม่ออกมาทุกเดือน ทำให้นักออกแบบต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้น  ตลอดจนการเรียนรู้แนวคิดตลอดจนถึงกระบวนการทำงานได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่นๆด้วย  ในอดีตที่ผ่านมานักออกแบบมักคิดว่าการที่มีโปรแกรมใหม่ออกมาเป็นเพียงแค่การมีความสามารถใหม่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากการที่มีความสามารถใหม่แล้ว ระบบการทำงานและวิธีคิดต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสามารถใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักออกแบบควรจะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ จากผู้สอนที่มีส่วนร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์และร่วมทดสอบซอฟท์แวร์ที่เป็นคนไทยเพียงคนเดียว

วันเวลาและสถานที่

วันเสาร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ห้อง วีไอพี โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามหัวลำโพง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 • ต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของตัวเองเป็นอย่างดี
 • มีเครื่องโน๊ตบุคและสามารถติดตั้ง Adobe InDesign CC เพื่อมาใช้ในการเรียนได้ (หากไม่มีให้ใช้ Trial 30 วัน)
 • ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพในด้านงานออกแบบ หรือใช้ Adobe InDesign เพื่อหารายได้
หัวข้อการฝึกอบรม
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจในโครงสร้างของโปรแกรม Adobe InDesign
 • ทำความเข้าใจในเครื่องมือที่เกี่ยวกับการทำงาน Typography
 • เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนในการสร้างงานด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
 • วิธีการใช้งาน InDesign ให้ง่ายในการแก้ไข และเป็นระบบ และเคล็ดลับการใช้งาน
 • การเตรียมไฟล์งาน InDesign CC เพื่อทำการ Output สำหรับงานพิมพ์ และ ePub
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากการอบรมครั้งนี้
 • สามารถสร้างระบบการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
 • เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็น และการแก้ปัญหาการทำงาน

*****หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นสอนการทำงาน Digital Publishing Suite (DPS) โดยตรง (ซึ่งจะมีเปิดหลักสูตรนี้ในเดือน กุมภาพันธ์)

ค่าลงทะเบียน 6000 บาท

(สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน Thai Adobe User Group meeting เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ได้รับส่วนลด 1000 บาท)

โอนเงินเข้าบัญชี

นายขจร พีรกิจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 091-2-12898-0
ธนาคารทหารไทย จำกัด TMB
ลงทะเบียนที่นี่ https://adobeformscentral.com/?f=9Jxxq1TyI2d616d1X5pSrg

หมายเหตุ

 • กรุณาโอนเงินก่อนลงทะเบียน (หากลงทะเบียนไม่ได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทันที)
 • หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารจะเข้าร่วมอบรมได้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 15 มกราคม 2557 (จะคืนเงินให้เต็มจำนวน) หากแจ้งหลังจากวันที่ 15 มกราคม จะคืนเงินให้เพียง 3000 บาทเท่านั้น
 • การหักภาษีสามารถหัก 3% ตามระบบบัญชี ผมจะให้สำเนาบัตรประชาชน โดยท่านต้องเตรียมเอกสารใบสำคัญจ่ายมาให้เซ็นในวันอบรม (เราไม่สามารถออกใบเสร็จได้ เพราะเป็นการรับเงินในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่ใช่บริษัท)

TechSaturday 06/2013 “CC for Designer”

TechSat06regts

 

TechSaturday 06/2013

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญสมาชิก Thai Adobe User Group และ Bangkok InDesign User Group ร่วมกิจกรรม TechSaturday 06/2013 ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 นี้  ซึ่งจะเป็นการสาธิตและแนะนำความสามารถใหม่ของเครื่องมือในส่วนที่จำเป็นสำหรับ Designer และฟังแนวทางการออกแบบงานโดยการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถนำข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการใช้งาน ไปซักถามพูดคุยกับวิทยากรได้ในทุกเรื่องตั้งแต่งานพิมพ์ งานถ่ายภาพ งานออกแบบเว็บ และที่สำคัญ ผู้ที่มีเสื้อ TechSaturday ทุกรุ่นสามารถจับจองที่นั่งได้ก่อนตามสิทธิ์ของสมาชิก TechSaturday

สามารถสมัครได้ที่นี่

TechSaturday06/2013 : Digital Content

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.

ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทุกวันนี้ หลายคนยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบที่เรียกว่า Digital Publishing รวมไปถึงการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ WEB ซึ่งทำให้ Thai Adobe User Group ต้องจัดงาน TechSaturday ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกครั้ง โดยในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดของ Digital Content ตั้งแต่ ePub จนถึง Interactive Document
งานนี้จะมีการถ่ายทอดออนไลน์ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมงานที่สถานที่จัดงานด้วย

วิทยากร
ขจร พีรกิจ Adobe Community Professional

 

รายละเอียด และการลงทะเบียนสามารถติดตามได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

เปิดอบรม InDesign Essential Training

INDESIGN_COURSE

ในปัจจุบันโปรแกรม Adobe InDesign เป็นโปรแกรมที่สำคัญของนักออกแบบ เพราะสามารถสร้างสรรค์งานทั้งในสิ่งพิมพ์ และในงาน Digital Publishing และจากการที่ Adobe ได้เปลี่ยนแนวคิดการทำงานจากเดิมที่มุ่งเน้นงานสิ่งพิมพ์มาเป็นการออกแบบงานในรูปแบบ  Digital Publishing มากขึ้น และการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Creative Cloud ได้มีการปรับวิธีคิดและวิธีสร้างเพิ่มขึ้น ซึางในอดีตที่ผ่านมานักออกแบบมักคิดว่าการที่มีโปรแกรมใหม่ออกมาเป็นเพียงแค่การมีความสามารถใหม่ แต่ในความเป็นจริงนั้นนอกจากการที่มีความสามารถใหม่แล้ว ระบบการทำงานและวิธีคิดต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสามารถใหม่อีกด้วย

วันเวลาและสถานที่
วันเสาร์ที่ 28 – อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ห้อง วีไอพี โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามหัวลำโพง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของตัวเองเป็นอย่างดี
 2. ต้องเคยใช้โปรแกรม Adobe InDesign เวอร์ชั่นใดก็ได้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง
 3. มีเครื่องโน๊ตบุคและสามารถติดตั้ง Adobe InDesign CC เพื่อมาใช้ในการเรียนได้ (หากไม่มีให้ใช้ Trial 30 วัน)
 4. ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพในด้านงานออกแบบ หรือใช้ Adobe InDesign เพื่อหารายได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 • เรียนรู้ดวามเปลี่ยนแปลงการใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign จากชุด Creative Suite มาเป็น Creative Cloud
 • เรียนรู้กระบวนการจัดหน้าในระบบสิ่งพิมพ์ และ Digital Publishing
 • ทำความเข้าใจในเครื่องมือที่เกี่ยวกับการทำงาน Typography
 • เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนในการสร้างงานด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
 • ทำความเข้าใจในระบบ Digital Publishing และศึกษากระบวนการสร้างงาน Interactive Document

ค่าลงทะเบียน 6000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี
นายขจร พีรกิจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 091-2-12898-0
ธนาคารทหารไทย จำกัด TMB

สนใจสมัครที่นี่ คลิก

หมายเหตุ

 • กรุณาโอนเงินก่อนลงทะเบียน (หากลงทะเบียนไม่ได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทันที)
 • หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารจะเข้าร่วมอบรมได้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 10 กันยายน 2556 (จะคืนเงินให้เต็มจำนวน) หากแจ้งหลังจากวันที่ 10 กันยายน จะคืนเงินให้เพียง 3000 บาทเท่านั้น
 • การหักภาษีสามารถหัก 3% ตามระบบบัญชี ผมจะให้สำเนาบัตรประชาชน โดยท่านต้องเตรียมเอกสารใบสำคัญจ่ายมาให้เซ็นในวันอบรม (เราไม่สามารถออกใบเสร็จได้ เพราะเป็นการรับเงินในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่ใช่บริษัท)

เปิดอบรม Illustrator Essential Training

AI_COURSE

ตลอดเวลาที่ผมได้คลุกคลีอยู่กับวงการออกแบบ คนทำงานออกแบบ และคนทำงานสิ่งพิมพ์ ปัญหาที่ผมพบมากที่สุดคือการใช้งานเครื่องมือแบบไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญในการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการทำงานมากมายทั้งในการทำงานที่ผิดพลาดแล้วแก้ไขยาก การทำงานที่ใช้เวลามากเกินความจำเป็น และไม่สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างอิสระเพราะใช้เครื่องมือได้ไม่ครบทุกความสามารถโดยเฉพาะโปรแกรม Adobe Illustrator

โครงการอบรมนี้ผมตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาในฐานะผู้ที่ใกล้ชิดข้อมูลในการพัฒนา และผมได้มีส่วนร่วมในการทดสอบและช่วยพัฒนาการใช้งานโดยเฉพาะภาษาไทยให้กับทีมพัฒนาโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการนำกระบวนการคิด การปรับใช้เครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรม Adobe Illustrator CC มาใช้อย่างถูกต้อง

วันเวลาและสถานที่
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556
เวลา 9.00 – 17.00 น.
ห้อง วีไอพี โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามหัวลำโพง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของตัวเองเป็นอย่างดี
 2. ต้องเคยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เวอร์ชั่นใดก็ได้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง
 3. มีเครื่องโน๊ตบุคและสามารถติดตั้ง Illustrator CC เพื่อมาใช้ในการเรียนได้ (หากไม่มีให้ใช้ Trial 30 วัน)
 4. ตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพในด้านงานออกแบบ หรือใช้ Adobe Illustrator เพื่อหารายได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานโดยรวมของ Illustrator
 • การทำงานกับเครื่องมือที่เกี่ยวกับสี
 • การทำงานเครื่องมือที่เกี่ยวกับการสร้าง Object
 • การสร้างงานในรูปแบบ Layout
 • การทำงานเกี่ยวกบข้อความต่างๆ
 • กระบวนการ Output ในรูปแบบต่างๆ

ค่าลงทะเบียน 2000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี
นายขจร พีรกิจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 091-2-12898-0
ธนาคารทหารไทย จำกัด TMB

ลงทะเบียนที่นี่ คลิก

หมายเหตุ

 • กรุณาโอนเงินก่อนลงทะเบียน (หากลงทะเบียนไม่ได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทันที)
 • หากลงทะเบียนแล้วไม่สามารจะเข้าร่วมอบรมได้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 5 กันยายน 2556 (จะคืนเงินให้เต็มจำนวน) หากแจ้งหลังจากวันที่ 5 กันยายน จะคืนเงินให้เพียง 1000 บาทเท่านั้น
 • การหักภาษีสามารถหัก 3% ตามระบบบัญชี ผมจะให้สำเนาบัตรประชาชน โดยท่านต้องเตรียมเอกสารใบสำคัญจ่ายมาให้เซ็นในวันอบรม (เราไม่สามารถออกใบเสร็จได้ เพราะเป็นการรับเงินในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่ใช่บริษัท)
 Page 1 of 15  1  2  3  4  5 » ...  Last »